ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: The Line BV

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende temen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: The Line BV de Gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper.

Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker, koper.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker voor de uitvoering waarvan Gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Overeenkomst als acceptatie offerte Gebruiker heeft bereikt:

 1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst en wel vanaf de dag van ondertekening dan wel
 2. b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Gebruiker uitgebrachte offerte
 3. c) bij gebreke daarvan door de overhandiging door Opdrachtgever aan Gebruiker van het te bewerken product en/of van relevante bescheiden zaken, die nodig zijn voor de opdracht

3.3 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

3.4 De Door Gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Indien Gebruiker met Opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit gelden voor alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

3.8 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract- daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de eisen en specificaties door de Nederlandse wetgeving gesteld.

4.2 Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen en/of het te bewerken product, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Gebruiker worden verstrekt, indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien offertes en prijsaanbiedingen van Gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat de Opdrachtgever er voor in dat zij alle essentiële informatie voor de order tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

4.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of  onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

De Opdrachtgever kan de Gebruiker niet houden aan een offerte indien de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door Gebruiker uitgebrachte offerte een kennelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) vergissing of verschrijving bevat.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Zet-, druk-, film of andere proeven

5.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Gebruiker ontvangen zet-, druk-, film- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan Gebruiker terug te zenden dan wel deelt Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk aan Gebruiker mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is dan wel maakt Opdrachtgever aan Gebruiker eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.2 Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 6 Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

6.1 Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten aan Gebruiker- van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij Gebruiker verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient Opdrachtgever op verzoek van Gebruiker de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.

6.2 De kosten van verzending aan Gebruiker van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.3 Gebruiker is gerechtigd over het aangeleverd te beschikken als ware dit haar eigendom.

6.4 De door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen, en gegevens worden voor de opdracht aangewend als afdoende beveiligd opgeslagen.

6.5 Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van Opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens Gebruiker heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van de aanvulling of de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Gebruiker Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 Levering

8.1 Levering geschiedt af adres van Gebruiker, tenzij partijen anders overeenkomen.

8.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

8.3 Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op de slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.4 Indien de zaken worden bezorgd is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

8.5 Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

8.6 Indien Gebruiker gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

8.7 Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Gebruiker is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen acht dagen de (doen) onderzoeken. Klachten over de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht dienen door Opdrachtgever binnen vier dagen na ontdekking te worden gemeld aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

9.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.5 Na het verstrijken van opgetelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 10 Prijzen

10.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op levering af: bedrijf magazijn of andere opslagplaats exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

10.2 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren met meer dan 6% is Gebruiker gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander moet inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelten daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. wettelijke rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

11.3 In geval van liquidatie, aanvraag van faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1

 1. Zolang de Opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende of daarop opvolgende of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt de Gebruiker zich de eigendom van de geleverde zaken voor. De eigendom van alle geleverde zaken gaat op de Opdrachtgever over, zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de Gebruiker heeft voldaan.
 2. De Opdrachtgever zal te allen tijde medewerking verlenen aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de Gebruiker, waaronder het verlenen van toegang tot vestiging(en), gebouw(en) of locatie(s) van de Opdrachtgever, ter terugneming van de geleverde zaken door de Gebruiker.

 

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken over te dragen, noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 13 Incassokosten

13.1 Alle kosten die de Gebruiker moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- per vordering.

13.2 Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

13.3 Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Annulering

14.1 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst met Gebruiker tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren voordat Gebruiker met de uitvoering is begonnen, wordt 10%van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

14.2 Indien Opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door Gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is Opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Gebruiker te voldoen.

14.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien;

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–  Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4 Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. In geval van opschorting en ontbinding.

 

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Bij het einde van de overeenkomst zullen de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken eerst worden geretourneerd dan wel vernietigd, zulks naar keuze van Opdrachtgever nadat Gebruiker gebleken is dat Opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van de Gebruiker jegens de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door de Gebruiker aan de Opdrachtgever in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van €10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. NB even kijken of dit in deze branche redelijk is.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten,

waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leeg-loop.

3.Vergoedingen gebaseerd op de garantieverplichtingen zijn tevens aan de beperking van lid 1 onderworpen.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Opdrachtgever van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het vorige leden.
 2. De Gebruiker is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van de door de Gebruiker in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derde partijen te accepteren namens de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient onverwijld, doch binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de vordering of nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs bekend had moeten zijn met (het ontstaan van) de vordering, een schriftelijke melding te maken van de schade aan de Gebruiker.

 

Artikel 18 Vrijwaringen

18.1 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen, zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 Risico-overgang

19.1 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor Opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij Opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door Opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Gebruiker.

19.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

19.3  Het verzenden van de uitgevoerde opdracht geschiedt voor risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 20 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan de Leverancier kan worden toegerekend in geval van een van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend pandemieën of epidemieën, overheidsingrijpen, weersomstandigheden, stroomstoringen, internetstoringen, datacommunicatiestoringen, computervirussen, gehackte applicaties of (computer)systemen, cyberaanvallen, stakingen, werkonderbrekingen en tekortkomingen in de nakoming van toeleveranciers of andere derden.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 4.1 voordoet als gevolg waarvan de Leverancier niet aan zijn verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de Leverancier niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, heeft Leverancier het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  De Leverancier is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als de Leverancier als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2 Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet  of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling  en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 22 Intellectueel eigendom en auteursrechten

22.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

22.2 Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, drukwerken, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 23 Modellen

23.1 Is aan Opdrachtgever een model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

23.2 Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

 

Artikel 24 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter; de rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.

 

Artikel 25 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 26 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Hertogenbosch en omstreken onder nummer 64.591 en/of worden gepubliceerd op onze website (footer). De laatste versie datum zal leidend zijn.